RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie udostępniania danych osobowych -> OŚWIADCZENIE 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

Proces dydaktyczny w szkole:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku, 34-650 Tymbark 249

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: ido@szkola-muzyczna.org
Dane będą przetwarzane w celu przebiegu  procesu dydaktycznego – cel usprawiedliwiony prawnie.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.). 

Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię nazwisko, klasa), umieszczane na stronie internetowej szkoły w celu promocji działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów, są przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców/opiekunów ucznia.

Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Monitoring w szkole :

Administratorem danych osobowych jest Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku, 34-650 Tymbark 249
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: ido@szkola-muzyczna.org

Cel przetwarzania danych: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia zgodnie z aktami prawnymi:

  1. Art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.)
  2. Zarządzenie Nr 1272/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r.
    w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Monitoringu Wizyjnego
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 t.j.)z późn zm.
  4. Ustawa z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Teren monitorowany: parking, hol na parterze, hol na I piętrze, aula

Dane przechowywane są przez 7 dni.

Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji wizerunku, przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zapis z systemu monitoringu odtwarzany jest wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona czynu zabronionego, incydentów bezpieczeństwa informacji lub innych niepokojących sytuacji w celu ustalenia ich przebiegu.

Nagranie odtwarzane jest stronom trzecim na pisemny wniosek złożony do Dyrektora szkoły i za jego zgodą. Może być udostępnione również na żądanie służb do tego upoważnionych w celu wyjaśnienia zaistniałych zdarzeń.

 

Rekrutacja pracownika:

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Tymbarku, 34-650 Tymbark 249

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: ido@szkola-muzyczna.org

Dane będą przetwarzane w celu rekrutacji- podstawa prawna przepis art. 22¹ §1 Kodeksu pracy

Dane będą przechowywane przez okres rekrutacji.
Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, kopii przetwarzanych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

W CV muszą być podane informacje, które przewiduje kodeks Pracy tj: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jeżeli poda Pan/Pani inne informacje, np. tel.  lub mail, proszę nie zapomnieć o wyrażeniu na te informacje zgody.

Zgoda na powyższe informacje, może być zawsze wycofana w dowolnym momencie.