MENU

Rada Rodziców jest  organem szkolnym. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do września roku następnego (do dnia wyboru nowej Rady Rodziców).
Rada rodziców wspiera wycieczki dla uczniów, dofinansowuje w miarę środków pomoce dydaktyczne, drobne remonty, zakup środków czystości, naprawy oraz strojenie instrumentów.

21.09.2022 r. – odbyło się Walne Zebranie rodziców uczniów  SPSM I st. w Tymbarku, na którym dokonano wyboru przewodniczącego Rady Rodziców oraz pozostałych członków Rady Rodziców.

Ustalono składkę miesięczną w kwocie 50 zł od rodziny, na którą składa się:

 • na potrzeby Rady Rodziców tj. dofinansowanie lub całkowite pokrycie wycieczek szkolnych, biletów, autokarów, busów na konkursy, przeglądy, festiwale instrumentalne, wokalne jak i zespołowe (min 8 uczniów).
 •  pozostaje przeznaczone na naprawę instrumentów, zakup stroików, strun dla uczniów, którzy grają w orkiestrach i zespołów , strojenie instrumentów (stronienie fortepianów i pianin, z których korzysta każdy uczeń instrumentalista przygotowujący się do gry z akompaniamentem jak również korzystają uczniowie na zajęciach teoretycznych) , zakup tonerów niezbędnych do kserowania nut oraz zakup nut i podręczników,  z których korzystają uczniowie na zajęciach teoretycznych, chóru, orkiestry, zespołów i instrumentalistów.

Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Jacek Pyrć

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Zbigniew Rząsa
Małgorzata Węgrzyn
Elżbieta Kuchta
Danel Jolanta
Ślusarczyk Maria
Żmuda Joanna
Kuś Małgorzata
Trybus Teresa
Grzyb Monika
Grzyb Barbara

 

 

 

CELEM RADY RODZICÓW JEST:

 • reprezentowanie rodziców Szkoły wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły a także wnioskowanie w tym zakresie spraw do innych organów Szkoły,
 • działanie na rzecz opiekuńczej fundacji Szkoły rozwijającej uzdolnienia muzyczne dzieci uczących się w Szkolę
 • rozwijanie i propagowanie inicjatywy, postaw i działań sprzyjających rozwojowi Szkoły
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe uczniów
 • wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły w zakresie bytowym, socjalnym i motywacyjnym
 • tworzenie warunków rozwoju i podnoszenie kwalifikacji uczniów Szkoły wynikających z ich dodatkowych potrzeb w zakresie edukacji

Rada Rodziców realizuje swoje cele poprzez:

 • współprace  wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) czynnych uczniów Szkoły
 • współpracę ze wszystkimi organami Szkoły
 • prowadzenie działalności integrującej środowisko Szkoły
 • współpracę i współdziałanie z organami władz państwowych w samorządowych
 • inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów Rady rodziców
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej Szkoły a także ustalania zasad użytkowania funduszy

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:

 • składek rodziców
 • wpłat osób fizycznych, organizacji, fundacji
 • innych źródeł

 

 

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW

INFORMATOR DLA RODZICÓW – JAK ZORGANIZOWAĆ DZIECIOM WARUNKI DO NAUKI W DOMU 

Drogi Rodzicu, na pewno wiesz jak zorganizować warunki do nauki w domu, jednak pozwól, że podamy nasze propozycje:

 • Należy zapewnić dziecku codzienny dostęp do komputera oraz Internetu. Jeśli nie ma takiej możliwości należy zgłosić to dyrektorowi szkoły. Wspólnie z dyrektorem, nauczycielem i rodzicem zostanie wypracowane rozwiązanie korzystne dla obu stron.
 • Należy zapewnić w miarę możliwości dostęp do drukarki. Niektórym osobom lepiej się pracuje przed tekstem, niż przed ekranem komputera, to już są kwestie indywidualne.
 • Dziecko powinno mieć w domu niezbędne przybory szkolne. Jeśli  nie  ma  w  domu  zestawów podręczników,   ćwiczeń,  itp.-  proszę skontaktować się z nauczycielem dziecka i dalej postępować wg jego wskazówek.
 • Wysokość pulpitu powinna być dostosowana do wzrostu, jak wysokość siedziska przy fortepianie światło powinno padać od strony lewej lub z prawej w zależności od tego czy dziecko jest prawo czy leworęczne.
 • Należy od początku przyzwyczaić dziecko do uczenia się w pewnych, stałych godzinach, w czasie gdy w domu panuje spokój i cisza.
 • Nauka w domu powinna odbywać się stale w tym samym miejscu gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty, pulpit inne potrzebne materiały.
 • Przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować swoje miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory (aby w czasie nauki nie odrywać się niepotrzebnie od niej, nie szukać wymówek, itp.).
 • Nie należy odrywać dziecka od nauki.
 • Ważnym aspektem w rozwoju psychofizycznym jest aktywność fizyczna. W tym trudnym okresie należy umożliwić dziecku aktywność fizyczną w domu, np. ćwiczenia gimnastyczne wspólnie z domownikami, zaangażować dziecko do sprzątania.
 • Dieta dziecka powinna być w tym okresie zbilansowana, zgodna powszechnie przyjętą piramidą żywieniową.
 • W tym okresie nie wskazane jest wychodzenie na zewnątrz. Dlatego wskazanym jest wietrzenie pomieszczeń, zwłaszcza tych w których uczy się dziecko. Przy wietrzeniu mieszkania warto zwracać uwagę na aktualny poziom smogu w mieście.
 • Dziecko nie powinno się uczyć i odrabiać zadań domowych bezpośrednio po obfitym posiłku, zwłaszcza głównym tj. obiedzie, kolacji – ponieważ organizm nastawiony jest na trawienie-a nie na myślenie i wytężoną pracę umysłową.
 • Nie wskazana jest także nauka późnym wieczorem.
 • Gdy dziecko wykonuje pracę z użyciem komputera należy uczulić dziecko, aby wchodziło na strony rekomendowane przez szkołę, proponowane przez rodziców. Należy przypomnieć zasady bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.

 

 

Wpływ edukacji muzycznej na rozwój dziecka

Powszechnie wiadomo, że nauka w szkole muzycznej rozwija u dzieci i młodzieży uzdolnienia oraz umiejętności muzyczne. Nie wszyscy jednak jesteśmy świadomi , jak wiele innych korzyści daje dziecku edukacja muzyczna oraz w jak istotny sposób wpływa na rozwój jego osobowości. Od wielu lat na całym świecie prowadzone są liczne badania naukowe, mające określić zjawiska zachodzące w mózgu człowieka pod wpływem nauki muzyki. Ich wyniki nie pozostawiają wątpliwości – wpływ ten jest bardzo istotny. Oto kilka przykładów:

 • Badanie prowadzone w USA w 1997 r. wykazały, że dzieci uczące się śpiewu i gry na instrumentach mają o 1/3 lepiej wykształcone zdolności myślenia przestrzennego i abstrakcyjnego od swoich rówieśników, którzy ten sam czas poświęcili na naukę obsługi komputera; dzieci te zdobywały o 80% wyższą punktację w testach wieloprzedmiotowych.
 • Wyniki wieloletnich badań opublikowane w czerwcu 2000 r. w magazynie „TIME” potwierdziły znaczący wpływ edukacji muzycznej na rozwijanie u dzieci umiejętności językowych oraz matematycznych (np. lepsze o 100% rozumienie działań na ułamkach).
 • Ciekawostką są wyniki z 1994 r., dotyczące kandydatów na studia medyczne w USA – okazało się, że 66% wszystkich studentów stanowią absolwenci szkół muzycznych, a tylko 44% przyjmowanych na studia medyczne to absolwenci szkół biochemicznych.
 • Niemieccy uczeni odkryli, że część mózgu analizująca wysokość dźwięków jest średnio o 25% większa u ludzi kształconych muzycznie, a nauka muzyki rozwija inteligencję, wyobraźnię, koncentrację, pamięć.
 • Polskie badania z lat 1967-1972 (prof. dr hab. M. Manturzewska) wykazały, że młodzież szkół muzycznych w porównaniu ze swymi rówieśnikami ma lepiej rozwinięte zdolności logicznego myślenia, lepszą sprawność intelektualną, większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej oraz wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi na dowolnie wykonywanej czynności. Najnowsze badania potwierdzają wpływ edukacji muzycznej na rozwój anatomiczny i neurofizjologiczny mózgu.
 • Nie od dzisiaj wiadomo, że osoby uzdolnione muzycznie łatwiej uczą się języków obcych.
  Inne cechy i umiejętności kształtowane w wyniku edukacji muzycznej to: zdyscyplinowanie, zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy, wzrost wrażliwości estetycznej, aktywizacja myślenia, podatność na wpływy wychowawcze itp.
 • Naukowcy odkryli, że pewien rodzaj muzyki wpływa na umysł i pamięć, uwalnia od stresu, pomaga w koncentracji oraz otwiera podświadomość. Zauważyli, że muzyka barokowa largo czy andente, utrzymana w tempie 60 uderzeń na minutę, pomaga w procesie przyspieszonego uczenia się. Spokojne tony largo obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają liczbę uderzeń serca, dzięki czemu odzyskuje ono normalny rytm. Obniża się poziom stresu, pobudzany jest system immunologiczny, zmieniają się również fale mózgowe. Muzyka barokowa synchronizuje więc ciało i umysł. Rozluźnione ciało i pobudzony mózg stanowią idealny stan do optymalnego uczenia się. Podobny efekt przynosi słuchanie muzyki Mozarta czy Beethovena.
 • W kształtowaniu charakteru dzieci i młodzieży korzyści z tak uprawianej aktywności twórczej są nieocenione. Niejednokrotnie wychodzą poza sprawy czysto muzyczne.
 • Aktywność muzyczna ma także charakter społeczny. Niezależnie od tego czy dziecko uczestniczy we wspólnym muzykowaniu i czy przyjmuje role „przewodniczącego” czy „szeregowca” musi zrozumieć, że warunkiem osiągnięcia sukcesu jest współpraca z innymi.
  ANALIZUJĄC wszystkie aspekty (wiem z własnego doświadczenia a także innych rodziców) mogę powiedzieć ze NAPRAWDĘ WARTO. Nawet jeśli dziecko nie zostanie wirtuozem to nauka gry początkowo na 1 później na 2 instrument, nauka teorii muzyki oraz wspólne muzykowanie, które najbardziej rozwija czy śpiewanie z innymi młodymi ludźmi przyniosą bardzo bardzo wiele korzyści  i przyjemność jest wielka.

To prawda, że nie każdy absolwent szkoły muzycznej I stopnia zostanie w przyszłości zawodowym muzykiem. Każdy jednak odniesie korzyść z takiej edukacji, bez względu na to, jaki zawód będzie wykonywał. Zdecydowana większość osób, które zetknęły się z edukacją muzyczną, przyznaje, że zawdzięcza jej bardzo wiele, potwierdzają to również nasi absolwenci. Dajmy więc naszym dzieciom szansę korzystania z dobrodziejstw, jakie niesie za sobą ta wspaniała dziedzina sztuki. Pamiętajmy, że rezygnacja z edukowania muzycznego dzieci pozbawia ich szansy na pełniejszy rozwój i wpływa na jakość ich dorosłego życia.

MISJA SZKOŁY

 1. Umożliwiamy Rozwój uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży z terenu powiatu limanowskiego a nawet innych powiatów ościennych.
 2. Przygotowujemy wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki poprzez indywidualne kształcenie gry na wybranym lub proponowanym instrumencie.
 3. Zapewniamy uczniom profesjonalna kadrę.
 4. Wyróżniamy się wśród innych dużą aktywnością koncertowa i działalnością artystyczną zarówno w kraju jak tez za granica.
 5. W kontaktach międzyludzkich odwołujemy się do wzajemnego szacunku i tolerancji.
 6. Jeśli masz zdolne dziecko TO WŁAŚNIE MY JESTEŚMY WŁAŚCIWĄ PLACÓWKA, która wskaże CI dalsza drogę – jeśli będziesz chciał pracować nad sobą – my Ci POMOŻEMY.
 7. Chcesz zwiedzać świat musisz trafić do nas – 34-650 TYMBARK 249

 

 

Rachunek Bankowy – Bank Spółdzielczy Limanowa
SKO Rady Rodziców Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku,
34-650 Tymbark 249
nr: 19 8804 0000 0071 0000 0926 0001 

PAGE TOP