HISTORIA PLACÓWKI

 

Historia placówki ma swe początki w 1989 – w tym to roku rozpoczęto pierwsze rozmowy nad utworzeniem w małym Tymbarku zupełnie nowej placówki artystycznej kształcącej i rozwijającej zdolności muzyczne dzieci z Tymbarku i okolic.

Zaczęło się od utworzenia Społecznego Ogniska Muzycznego z siedzibą w Zakładowym Domu Kultury. Rodzice wraz z  sympatykami muzyki zamieszkałymi w Tymbarku i okolicach zakupili za własne pieniądze pianino z przeznaczeniem na potrzeby uczniów. W czerwcu 1989 roku ogłoszono pierwszy nabór uczniów. Zgłosiło się ponad 100 chętnych na różne instrumenty: skrzypce, fortepian, akordeon, gitarę, klarnet, saksofon, trąbkę.

W styczniu 1990 roku utworzono Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 99  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Tymbarku, którego pierwszym prezesem została Jolanta Skwarczek-Ichas. Ambicje rodziców były wyższe i za ich sprawą Zarząd złożył wniosek do Społecznego Towarzystwa Oświatowego  w Warszawie, Ministerstwa Kultury i Sztuki z prośbą o zezwolenie na otwarcie Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku na bazie istniejącego Ogniska Muzycznego.

 

Po sześciomiesięcznej rozmowie z Ministerstwem otrzymano zgodę na otwarcie Społecznej Szkoły Muzycznej I i II st. w Tymbarku i rozpoczęcie zajęć z dniem 1 września 1990 roku.

 

Z chwila uzyskania przez Społeczne Ognisko Muzyczne i Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku ówczesne PZPOW (Podhalański Zakład Przemysłu Owocowo Warzywnego) podpisało umowę z dyrekcją w sprawie dofinansowania kształcenia dzieci pracowników zakładu jak też utrzymania budynki.

Pomimo korzystnych warunków jakie zapewniało społeczeństwo Tymbarku – koszty czesnego rosły. Można było starać się o dotację z Ministerstwa Kultury i sztuki ale obejmowały one tylko szkoły o uprawnieniach szkół publicznych.

Dyrektor Szkoły oraz Zarząd SKT nr 99 STO złożyły wniosek do Ministerstwa Kultury i Sztuki z prośbą o przeprowadzenie hospitacji i sprawdzenie poziomu. Wniosek złożono w 1991 roku.

Wizytacje, hospitacje trwały 3 lata – zarówno pod względem merytorycznym, formalnym, finansowym itp. Szkołę odwiedziło wówczas wielu profesorów m.in.: B. Swiątek,- Żelazny, Z. Szlezer, Z. Zagajewska, M. Szlezer, A. Cofalik i wielu innych.

 

W 1994 roku szkoła otrzymała prawa publiczne nadane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

 


Stowarzyszenie / Rada Rodziców

Stowarzyszeniem prowadzącym Szkołę kierowali kolejno: Pani Jolanta Skwarczek-Ichas , Pani Marta Purchała, a od 25 lat Pani Irena Wilczek-Sowa. Od początku istnienia Szkoły Przewodniczącym Rady Rodziców jest Pan Jacek Pyrć.


 

Certyfikaty

 • W 2001 roku Rada Rodziców otrzymała nagrodę Alcuin Award międzynarodowego Stowarzyszenia EPA, statuetkę odebrała Prezes Stowarzyszenia Pani Irena Wilczek-Sowa , z rąk Królowej Holandii w Rotterdamie (z Polski był tylko Tymbark, obok dwóch rad z Belgii, 1 z Niemiec i 1 z Luksemburga).

 

 • W 2011 roku od Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymaliśmy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów jak tytuł Miejsca Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży

 

 • W 2014 roku otrzymaliśmy Certyfikat „Chronimy dzieci” przyznawany w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” placówkom systemu oświaty realizującym Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

 • W 2016 roku otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie” od Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodzin w Warszawie. Celem Programu jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu certyfikat ma być  dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym.

 

 • W 2016 roku otrzymaliśmy tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła dobrego wychowania” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Jego celem jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie jest oceniane przez jury w skali 1-10. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła dobrego wychowania” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań.

 

 • Również w 2016 roku otrzymaliśmy informację, że decyzją Komisji Małopolskiej Fundacji Stypendialnej zostaliśmy laureatem Nagrody Jakości Nauczania SAPERE AUSO w kategorii Instytucji Kultury. Nagroda ta została ustanowiona celem uhonorowania placówek oświatowych mający niezaprzeczalny dorobek wychowawczy w kształtowaniu nowego pokolenia Małopolan, posiadających wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą.

 


Odznaczenia (medale, odznaki, krzyże) nadawane pracownikom Szkoły 

25.XI. 2011 -Pani Prezes mgr inż. Irena Wilczek-Sowa -została odznaczona Złotą Odznaką Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie za pomoc i długoletnie wspaniale prowadzenie Kola nr 99 w Tymbarku.

W 2012 r. Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek została odznaczona MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

W 2013 r. Dyrektor Szkoły otrzymała Honorowy tytuł Profesora Oświaty. Odebranie nominacji odbyło się  w Kancelarii Premiera Rady Ministrów Warszawa -Sala Kolumnowa.

W 2013 r.  Zarząd Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie -przyznał SREBRNE ODZNAKI STO za wkład pracy na RZECZ Społecznego Towarzystwa Oświatowego i KOLA nr 99 w Tymbarku –odznaki przyznano i otrzymali je:

 • Jan Józef Rosieknauczyciel SSM I st. w Tymbarku
 • Jacek Pyrć przewodniczący Rady Rodziców i członek Koła nr 99 STOw Tymbarku
 • Robert Rosiekakompaniator i nauczyciel SSM I st. w Tymbarku członek Koła nr 99 STO w Tymbarku,

Odznaczenia wręczała Prezes Kola nr 99 w Tymbarku mgr inż. Irena Wilczek-Sowa

Również w 2013 r.  Pani Joanna Kluzik -Rostkowska uhonorowała  na wniosek Zarządu Głównego STO w Warszawie za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania naszego nauczyciela Jana Józefa Rosiek MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ – Medal wręczała Radna Gminy Tymbark, Prezes STO kola nr 99 Pani mgr inż Irena Wilczek-Sowa

W 2014 r. Zarząd Główny STO Warszawa odznaczył Srebrną Odznaką za Zasługi dla SSM I st  i Koła nr 99 w Tymbarku następujących pracowników:

 • Halina Rolka
 • Zofia Kulig
 • Monika Płachta
 • Kinga Jurowicz
 • Józef Smoter
 • Paweł Janczy

Rok 2015 okazji XXV lecia Szkoły pani Dyrektor Halina Waszkiewicz-Rosiek została odznaczona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego „Złotym Medalem” za długoletnią służbę. Otrzymała również  Odznakę MKIDZN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

W 2016 roku W-ce Prezes Zarządu STO  dr Wanda Okońska -Walkowicz nadała przez Zarząd Główny STO w Warszawie “Złotą Odznakę STO” dla przewodniczącego Rady Rodziców SPSM I st. w Tymbarku  Pana Jacka Pyrć – członka STO,

W 2018 r. Pani Dyrektor Halina Waszkiewicz-Rosiek została odznaczona przez Zarząd Główny STO Warszawa ZŁOTĄ ODZNAKĄ STO za szczególne zasługi dla STO, za zasługi w zakresie wyzwalania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości wychowania i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych w Polsce, a także za zasługi na polu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w szkole.

18 październik 2018 Dyrektor Szkoły Halina Waszkiewicz-Rosiek została nominowana do Ogólnopolskiego Konkursu „Super Dyrektor Szkoły”  gdzie otrzymała WYRÓŻNIENIE. Dyplom odebrała na GALI Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów która odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie

W 2019 r. podczas Koncertu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej  Wójt Gminy Tymbark dr P Ptaszek wręczył pani Kindze Jurowicz Medal Komisji Edukacji Narodowej – najwyższe odznaczenie dla pedagogów List Gratulacyjny pani Kingi Jurowicz wręczyła Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark pni Stanisława Urbańska.


 

Warsztaty / kursy uczniów 

 1. 1995 r. – Pieniążek Lidia, Pyrć Katarzyna, Czak Agnieszka, Dominika  W. Jakubowska Rosji
 2. 1997-98  r.   – Lach Magdalena  W. Jakubowska kursy Rosja
 3. 1998 r. – Pyrć Katarzyna    H. Bruner Anglia
 4. 1999 r. – kurs muzyki wokalno-instrumentalnej, Wiedeń Austria – Fiust Marta, Nuzia Paulina, Nuzia Katarzyna, Augustyn Kinga, Knap Magdalena, Smoter Marta, Sowa Anna.
 5. 1999 r. – Kurs orkiestry dziecięcej Magdalena Graz Austria koncertmistrz.
 6. 1999 r.    – Czak Agnieszka    W. Jakubowska Rosja
 7. 1999 r.   – Janczy Agata    H. Bruner Anglia
 8. 1999 r.  – Smoter Marta    W. Jakubowska Rosja
 9. 1999 r.   – Pyrć Katarzyna    prof S Puczek Polska
 10. 1999 r.  – Lach Magdalena    W. Jakubowska Rosja
 11. Kursy międzynarodowe w całej Europie i Ameryce (Aspen) Rosiek Dominika
 12. 1999 r. – Sowa Anna i Lach Magdalena Kurs Duetów Instrumentalnych Steckborn Szwajcaria
 13. Akordeon Ludwika CZYŻYDŁO
 14. Kurs Mistrzowski organizowany przez Akademię Muzyczną – Saltzburg – Agata Janczy, Maria Majeran, Karol Sowa, Marcin Kaleta, Lidia Pieniążek i Weronika Talar.
 15. Międzynarodowy Kurs w Łańcucie-Magdalena Gacek, Magdalena Lach, Karolina Czech, Agata Janczy, Weronika Talar, Katarzyna Pyrć
 16. Kurs muzyczny organizowany przez Jeunnesses Musicales w Niemczech – Nottuln zakwalifikowała się Anna Sowa.
 17. Wielka Orkiestra pod batuta J. Schilltza – Saltzburg-Magdalena Lach, Katarzyna Pyrć.
 18. Ysper-Austria – kurs zespołów muzycznych – Natalia Huber, Dorota Pajdzik, Joanna Majda i Kamil Węglarz.
 19. Anna Chowaniec, fortepian, wzięła udział w 9-dniowym kursie, (na który została zaproszona) tj. Forum Pianistyczne Trzech Kultur w Sanoku..\
 20. Na Międzynarodowe Warsztaty Orkiestrowe w Kołobrzegu zakwalifikowali się: M. Gacek, K. Pajdzik, K. Krzysztofiak.
 21. Warsztaty Muzyczne w Szczawnicy – wzięli w nich udział uczniowie grający w zespołach smyczkowych. Mieliśmy koncerty w Sanatorium Budowlani,  jak też w miejscu naszego zamieszkania.
 22. WROCŁAW 1.04 2017 r. nauczyciel Izabela Mąkowska i uczennica Martyna Kędroń uczestniczyły w Warsztatach Wiolonczelowych zorganizowanych przez Narodowe Forum Muzyki im W. Lutosławskiego.

 

Ponadto uczniowie naszej szkoły w okresie wakacji (co roku) jeździli i jeżdżą na kursy i warsztaty instrumentalne m.in. do miejscowości : Łańcut, Nowy Sącz, Niepołomice, Rabka Zdrój, Janowiec, Warszawa, Rzeszów….

Również nasza szkoła była organizatorem wielu warsztatów instrumentalnych i jak zespołowych. Gościliśmy w swoich skromnych progach m.in. prof. Pablo Cardozo z Argentyny (gitara) jak i również znanych i cenionych polskich instrumentalistów są to m.in. Pani Maria Peradzyńska –Filip (flet),  pani Dorota Żołnacz (klarnet), pani Aldona Smith-Pater (flet), pan Janusz Pater (akordeon), pan  Arkadiusz Dobrowolski (wiolonczela), pan Tomasz Król (skrzypce), pani Anna Śliwa, pani Olga Łazarska (fortepian),


Czym jest stypendium – słownikowe definicje

Potocznie przyjmuje się, że „stypendium” to: „pieniądze przyznawane komuś przez państwo, instytucję lub osobę prywatną za wiedzę oraz szczególne umiejętności w jakiejś dziedzinie po to, aby umożliwić dalszą naukę lub prowadzenie badań”

Stypendium to wsparcie przekazywane na określony czas, za „zasługi” (np. w nagrodę za dotychczasowe osiągnięcia czy realizację określonego przez organizatorów zadania)

Nie wszystkie stypendia obejmują jedynie transfer pieniężny. Stypendium to może być także: „ufundowany przez państwo, instytucję lub osobę prywatną wyjazd zagraniczny do ośrodka naukowego”

m.in Stypendium pieniężne jak i wyjazdy zagraniczne otrzymali i otrzymują uczniowie naszej szkoły:

 1. 1997 rok – Lach Magdalena – stypendium Kuratora dziecięcej orkiestry –Austria.
 2. 1998 – Pyrć Katarzyna, Lach Magdalena –– stypendium – Kurs zespołów kameralnych Genewa Szwajcaria.
 3. 1998 – Pyrć Katarzyna, Lach Magdalena –  stypendium – Kurs orkiestry dziecięcej d’Automne Francja.
 4. Stypendium do Szwajcarii otrzymała Magdalena  Gacek
 5. Stypendium otrzymała Sowa Anna i Lach Magdalena  w formie Kursów „Duety Instrumentalne” Steckborn Szwajcaria
 6. Stypendium do Anglii do miejscowości Dartington. otrzymała Joanna Sochacka
 7. 3 tygodniowe stypendium do Szwajcarii dla Marii Majeran, Aleksandry Katolik i Magdaleny Pajdzik  za zdobycie GRAND PRIX na Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I st. „Od Mozarta do Mozarta” pod patronatem Grupy Mozarta Warszawa.
 8. Maria Majeran z rąk Ministra Kultury otrzymała stypendium „Młoda Polska” w kwocie 20.000 zł
 9. Maria Róg i Gabriela Michalak otrzymały trzytygodniowe stypendium do Szwajcarii z Fundacji szwajcarskiej N. Chumacheczko i zostały zaproszone na Międzynarodowy Kurs dla 60 najzdolniejszych uczniów z całego świata.
 10. Anna Chowaniec otrzymała 10-dniowe stypendium do Dartington Anglia .
 11. Maria Róg  Stypendystka Krajowego Funduszu dla dzieci szczególnie uzdolnionych w Warszawie – rok 2011 oraz roku 2014.
 12. W 2012 oraz w 2014 roku Anna Toporkiewicz została Stypendystka Małopolskiej Fundacji SAPERE AUSO- odważ się być mądrym
 13. STYPENDIUM „SĄDECKIE DIAMENTY” w 2017  roku od Fundacja braci Potoczków i Berdychowskiego w kwocie 1500 zł otrzymał SEPTET SFORZATO w składzie Jakub Sporek, Michał Majeran, Klaudia Sasuła, Emilia Rząsa, Dominika Kuchta Magdalena Pajdzik i Martyna Kedroń .W Konkursie uczestniczyło 159 wykonawców przyznano 4 stypendia.

 

Ponadto Nasza Szkoła od 2009 roku otrzymuje Stypendia im. G. Wieczorka od Zarządu Głównego STO w Warszawie za wybitne osiągnięcia artystyczne:

Uczniowie, którzy otrzymali w/w Stypendium to:
rok szkolny 2008/2009

 1. Konrad Krzysztofiak – altówka
 2. Maria Róg – wiolonczela,
 3. Anna Toporkiewicz – skrzypce.

rok szkolny 2009/2010

 1. Anna Toporkiewicz,
 2. Anna Danel,
 3. Maria Róg,
 4. Elżbieta Mąkowska
 5. Eliza Kordeczka

Rok szkolny 2011/2012

 1. Eliza Kordeczka
 2. Aleksandra Chowaniec,
 3. Anna Danel,
 4. Anna Toporkiewicz
 5. Beata Atłas
 6. Michał Majeran
 7. Marek Krzysztofiak
 8. Jakub Sporek

Rok szkolny 2013/2014

 1. Klaudia Sasuła
 2. Emilia Rząsa
 3. Jakub Soprek
 4. Michał Majeran

Rok szkolny 2016/2017

 1. Michał Majeran;
 2. Jakub Sporek;
 3. Martyna Kędroń;
 4. Klaudia Sasuła;
 5. Natalia Kokoszka;
 6. Anna Trzópek;
 7. Dominika Kuchta;
 8. Emilia Rząsa;
 9. Magdalena Pajdzik;
 10. Maciej Uchacz.

Rok szkolny 2017/2018

 1. Martyna Kędroń
 2. Natalia Kokoszka
 3. Dominika Kuchta
 4. Michał Majeran
 5. Magdalena Pajdzik
 6. Emilia Rząsa
 7. Klaudia Sasuła
 8. Anna Trzupek

Rok szkolny 2018/2019

 1. Dominika Kuchta
 2. Izabela Pajdzik
 3. Maria Piaskowa
 4. Klara Rokosz
 5. Amelia Rusin
 6. Emilia Rząsa
 7. Klaudia Sasuła
 8. Anna Trzupek

Rok szkolny 2019/2020

 1. Karolina Biedroń
 2. Rafal Gaura
 3. Ilona Hojda
 4. Franciszek Pyrć
 5. Maria Smorońska
 6. Emilia Śmiech
 7. Karol Bielski
 8. Natalia Gawron
 9. Brajan Mysza
 10. Amelia Rusin
 11. Zuzanna Staśko
 12. Anna Trzupek

Na przełomie 12 lat Stypendium „STO-wskie talenty” im. G. Wieczorka w Warszawie otrzymało w sumie 58 uczniów naszej szkoły.

 

Uczniowie naszej szkoły (uczniowie Gminy Tymbark) od 2017 otrzymują również Stypendium Wójta Gminy Tymbark za wybitne osiągnięcia artystyczne w danym roku szkolnym – są to laureaci, międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich konkursów.

 

W szkole w 2018 roku został utworzony Fundusz Stypendialny Samodzielnego Koła Terenowego nr 99 Społecznego Towarzystwa Oświatowego – nauczyciele składają wnioski na koniec roku szkolnego gdzie opisują osiągniecia sowich uczniów. Następnie komisja w skład której wchodzi prezes Koła nr 99 STO pani Irena Wilczek-Sowa przyznają stypendium pieniężne uczniom.


 

I MIEJSCA

NASZYCH UCZNIÓW

 1. IV Regionalne Przesłuchania, Gorlice rok 1996 Akordeon
 2. V Przesłuchania Woj. Małopolskiego, Gorlice rok 1999 Akordeon
 3. Złoty puchar – Przegląd Młodych Muzyków – Stary Sącz rok 1998 Judka Agata,
 4. Ogólnopolski Przegląd Form Kameralnych Ostróda, Zespoły smyczkowe – Puchar Burmistrza miasta OSTRODA.
 5. Ogólnopolski Przegląd Form Kameralnych Ostróda zespól rytmiczny
 6. Ogólnopolski Przegląd Form Kameralnych Ostróda kwartet fletowy
 7. Konkurs im Ginette Gaubert – Francja -Tomasz Sitkowski
 8. Makroregionalne przesłuchania klas skrzypiec Krakowa oraz kwalifikacje na Ogólnopolskie, Olsztyn, – Marta Smoter, Katarzyna Pyrc
 9. Makroregionalne przesłuchania klas skrzypiec Krakowa oraz kwalifikacje na Ogólnopolskie, Olsztyn, – Magdalena Lach, Katarzyna Pyrc
 10. Konkurs Instrumentalistów i Multiinstrumentalistów, Kraków, Magdalena Gacek
 11. Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów, Jaworzno – Karol Sowa
 12. Ogólnopolski Konkurs im J Garści, Stalowa Wola – Patrycja Dobrzycka – wiolonczela
 13. Konkurs Pianistyczny im I. J. Paderewskiego, Kasina Dolna – Aleksandra Katolik
 14. Ogólnopolski Konkurs Muzyki Dawnej – Myślibórz – zespół a także nagroda najważniejsza Burmistrza Miasta Myślibórz.
 15. 30 listopad Konkurs Instrumentalistów i Multiinstrumentalistów Kraków – Wojciech Pyrc
 16. Ogólnopolskie przesłuchania instrumentów dętych Częstochowa Karol Sowa – który wygrał  otrzymal I nagrode i max ilość pkt tj. 25
 17. Ogólnopolski Konkurs im J. Zarębskiego, Warszawa Łomianki , Maria Majeran i Magdalena Gacek
 18. Ogólnopolski Konkurs im J. Zarębskiego Warszawa Łomianki, Wojciech Pyrc
 19. Konkurs Instrumentalistów i Multiinstrumentalistów Kraków Maria Majeran
 20. I Festiwal Współczesnej Muzyki Dziecięcej i Młodzieżowej „Srebrna Szybka” Krakowa, Weronika Talar
 21. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Radio – Rocco Bari –Castellane Grotte Wlochy – I nagrodę i Grand Prix – nagrodę krytyków otrzymała Al. Katolik – Polska Tymbark.
 22. Międzynarodowy konkurs im M. Magina Francja – Paryż –Al. Katolik i M. Róg – właśnie M. Róg otrzymała nagrodę za muzykę polska A. Bloch Filigranki – wystąpiła u UNESCO na koncercie laureatów otrzymując nagrodę Pieniężna.
 23. Ogólnopolski Konkurs im J. Zarębskiego Warszawa Łomianki, M Róg
 24. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Współczesnej ”Srebrna Szybka”, Kraków Ag Janczy
 25. Międzynarodowy Konkurs Muzyki Współczesnej ”Srebrna Szybka”, Kraków Trio Fortepianowe – M. Majeran Al. Katolik, M. Pajdzik
 26. Ogólnopolski Konkurs im G. Bacewicz we Wrocławiu -A Janczy
 27. Ogólnopolski Konkurs im J. Zarębskiego Warszawa –KWINTET RISOLUTO
 28. Konkurs, Gramy Karłowicza Kraków – Nowa Huta –Zespół smyczkowy za Serenadę M. Karłowicza.
 29. Konkurs Mozartowski Ełk –pod Patronatem Ambasady Austrii –kwartet skrzyp –G. Michalak, J. Polańska ,K. Pajdzik i W. Ciezadlik,
 30. Międzynarodowy Konkurs Instrumentów i Zespołów Kameralnych Casstelana Grotte-Bari Włochy J. Sochacka fortepian
 31. Międzynarodowy Konkurs Instrumentów i Zespołów Kameralnych Casstelana Grotte-Bari Włochy  Trio Fortepianowe Al. Katolik M. Majeran i M. Pajdzik
 32. Konkurs Fortepianowy im. Emmy Altberg – Łódź, Joanna Sochacka.
 33. Forum Młodych Instrumentalistów Rybnik- Maria Majeran
 34. Konkurs Gitarowy Nowy Wiśnicz – Beata Atlas
 35. Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia „Od Mozarta do Mozarta” pod patronatem Grupy Mozarta Warszawa. Trio Fort – M. Majeran Al. Katolik i M. Pajdzik otrzymało GRAND PRIX Festiwalu jak również – nagrodę dla najlepszego Tria Fort I nagrodę za Najlepiej wykonany utwór klasyczny A uwieńczeniem konkursu było zagranie w Studio SI im W Lutosławskiego w Warszawie-Trio otrzymało 3 tygodniowe stypendium do Szwajcarii.
 36. Ogólnopolski Konkurs Duetów Smyczkowych Kętrzyn. A. Toporkiewicz i Al. Chowaniec,
 37. Ogólnopolski Festiwal zespołów kameralnych „Od Mozarta do Mozarta” Warszawa „Sześć Wspaniałych” – Al. Katolik K. Czech, K. Pajdzik, G. Michalak, J. Polańska, M. Majeran wygrały Festiwal i po raz 2 nasza szkoła otrzymała GRAND PRIX jak tez nagrodę za najlepsze teksty, muzyka klasyczna i profesjonalizm a także otrzymały występ w Studio SI Polskiego Radia w Warszawie.
 38. XII.2008 – Sochaczew „Chopin dla najmłodszych” – Eliza Kordeczka
 39. 2009 – Międzynarodowy Konkurs Wykonawczy J. Haydna Ełk – Trio „Miniatures” w składzie: M. Majeran, J. Sporek i M. Krzysztofiak
 40. Międzynarodowy Konkurs Wykonawczy J. Haydna Ełk Trio VIGOROSO – Anna Daniel, Maria Róg, Anna Chowaniec w grupie starszej, A. Chowaniec,- skrzypce w grupie solistów, B. Atłas, gitara w grupie solistów
 41. Ogólnopolski Konkurs „Światło”, Kraków, równorzędne I miejsce otrzymali duet fortepianowy E. Mąkowska i M. Róg oraz Trio fortepianowe „Vigroso”.
 42. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej, Leżajsk, kwintet „Sonore”
 43. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej, Leżajsk Anna Chowaniec, fortepian
 44. Ogólnopolski Konkurs „Zmagania Młodych Pianistów” , Świdnica, nagrodę laureata Srebrnej Rączki – J. Pajdzik
 45. Ogólnopolski Konkurs „Chopin Open”, Warszawa, zespół „Spotkanie” A. Daniel, A. Toporkiewicz, A. Chowaniec i M. Róg
 46. 23 październik 2010 – Finał Ogólnopolskiego Konkursu Chopin Open Kraków Teatr Groteska -kwartet “Spotkanie”  Anna Danel,  Anna Toporkiewicz, Maria Róg, i Aleksandra Chowaniec zajęły I miejsce i otrzymały nagrodę specjalną za styl i prezentację sceniczną.
 47. 24-25 listopad 2010 – Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Zespołów Kameralnych – Kwintet Sonore otrzymał  I Nagrodę i nagrodę specjalną za utwór Fr. Chopina,
 48. X.2011– Ogólnopolski Konkurs ,,Przebojowy Muzyk”– Warszawa- Szkoła nasza wystawiła 3 zespoły 1) muzyki dawnej, 2)Kurczęta, 3) Sonore  w składzie A Danel,  El. Mąkowska, M. Róg,  Al. Chowaniec oraz A. Toporkiewicz.  ZESPÓŁ TEN otrzymał TYTUŁ ,,PRZEBOJOWY MUZYK ROKU 2011″.
 49. 2012Międzynarodowy Konkurs dla dzieci i młodzieży ,,Srebrna Szybka” –Beata Atłas –gitara
 50. 3 i 4 marca 2012,  Warszawa -Ogólnopolskie Przesłuchania Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych,  Kwintet ,,Sonore”,  w składzie A Danel, A. Toporkiewicz, Al. Chowaniec ,M. Róg i EL. Mąkowska otrzymał ,,GRAND PRIX”,  zespół otrzymał  jako jedyny w Polsce max ilość pkt. tj 25 pkt
 51. 13-14 marca Kłodzko Ogólnopolski Konkurs ,,Gitaromania,, Beata Atlas
 52. 13-14 kwiecień 2012w Kłodzku odbył się  XIV Dolnośląski Konkurs  Gitarowy GITAROMANIA 2012, na którym  BEATA ATŁAS otrzymała I nagrodę,
 53. 13 kwiecień 2012otrzymaliśmy informacje z Francji Paryż, że Duet Fortepianowy Maria Rog i Elżbieta Mąkowska zakwalifikowały się na Konkurs im Ginette Gaubert i zostały zakwalifikowane do FINALU Dyplomowego na 4 ręce -ogromna satysfakcja
 54. 04.2012otrzymaliśmy druga informację, że Duet na 4 ręce Julia Pajdzik i Tomasz Piechocinski zagrają w Finale w Paryżu 5-6 maj 2012
 55. 23-24.04.2012w Warszawie odbył się V Ogólnopolski Festiwal zespołów Kameralnych Szkół  Muzycznych  I i II st ,,Od Mozarta do Mozarta”  Trio w składzie Michał Majeran -skrzypce, Jakub Sporek -Fortepian i Marek Krzysztofiak -wiolonczela otrzymało nagrodę  dla Najlepszego Tria Fortepianowego Festiwalu.
 56. 16-17 maj 2012 Leżajsk–V Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej w kat II inst. klawiszowych  1 miejsce Elżbieta Mąkowska
 57. V Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej Zespól “Liliput”  w składzie: Michał Majeran , Barbara Krzysztofiak , Magdalena Pajdzik, Wiktoria Grzyb, Dominika Kuchta, Emilia Rząsa  skrzypce,
 58. 23-24 listopad 2012 Międzynarodowy Podkarpacki Konkurs Zespołów Kameralnych Rzeszów – wystąpiło 28 zespołów z Polski Litwy, Niemiec, Węgier i Słowacji w dwóch kat I do lat 15 i Ii do lat 19 W kategorii I zwyciężyło Trio fort -Liliput Tymbark I nagroda’ w składzie Jakub Sporek, Michał Majeran i Marek Krzysztofiak – oprócz nagród otrzymali tez Nagrodę Polskiego Radia Rzeszów w formie Nagrania do Programu ,,wszystkie barwy  muzyki”.
 59. ………

 


 

Kadra

Dyrektor – h.prof.ośw. Halina Waszkiewicz Rosiek

Nauczyciele:

 1. Borucka Renata – skrzypce
 2. Bratasz Krzysztof – akordeon
 3. Bryniak Sylwester – klarnet
 4. Cholewa Beata – wiolonczela
 5. Chowaniec Maciej – skrzypce
 6. Dwornik Daniel – gitara
 7. Guzik Maria – akompaniator
 8. Hosiewa-Owczarek Dominika – altówka
 9. Janczy Paweł – akordeon
 10. Jurowicz Kinga – przedmioty teoretyczne
 11. Kabzińska-Nowak Kinga – skrzypce
 12. Lipień Arkadiusz – trąbka
 13. Mamak Beata – chór, przedmioty teoretyczne
 14. Maksymchuk Oksana – flet poprzeczny
 15. Maksymczuk Eugeniusz – big band, orkiestra,
 16. Mrozik Janusz – skrzypce
 17. Nuzia Paulina – Biblioteka
 18. Płachta Monika – przedmioty teoretyczne
 19. Piętoń Kazimierz – fortepian dodatkowy
 20. Porosło Jerzy – kontrabas
 21. Rosiek Jan – klarnet, saksofon
 22. Rosiek Robert – akompaniator
 23. Rizzo Leonardo – fortepian
 24. Tokarenko Maryna – akompaniator
 25. Wyszyński Wiktor – perkusja
 26. Zielińska Paulina – wiolonczela
 27. Żurek Mateusz – akompaniator, fortepian dodatkowy

Główna Księgowa – Zofia Kulig
Sekretariat – Jadwiga Sułkowska
Referent ds uczniów, nauczycieli – Iwona Rusin

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego Koła nr 99 –mgr inż.  Irena Wilczek – Sowa
Zastępca  – Jacek Pyrć
Członek – Iwona Rusin

Przewodniczący Rady Rodziców – Jacek Pyrć

Pracownicy Obsługi:
Halina Rolka,
Dorota Ślazyk,
Justyna Florek,
Filip Zawisza – stroiciel pianin i fortepianów,
Mieczysław Franczak- konserwator,
Grzegorz Chlipała – informatyk.

Dane kontaktowe:

Telefon 18 262 80 94
e mail: ssmtymbark@wp.pl

Sekretariat – Jadwiga Sułkowska – tel. +48 538 410 104
Referent ds. uczniów, nauczycieli – Iwona Rusin – tel. +48 511 139 792

SEKRETARIAT CZYNNY – od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 20:00
DYREKTOR SZKOŁY – od poniedziałku do piątku od godz. 14:00 do 20:00