Rada Rodziców jest  organem szkolnym. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok począwszy od miesiąca września do września roku następnego (do dnia wyboru nowej Rady Rodziców).
Rada rodziców wspiera wycieczki dla uczniów, dofinansowuje w miarę środków pomoce dydaktyczne, drobne remonty, zakup środków czystości, naprawy oraz strojenie instrumentów.

25.09.2018 r. – odbyło się spotkanie z Rodzicami uczniów SPSM I st. w Tymbarku, na którym dokonano wyboru przewodniczącego Rady Rodziców, członków Prezydium, członków Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych członków Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Jacek Pyrć

Członkowie Prezydium:
Zbigniew Rząsa
Rusin Iwona

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Elżbieta Kuchta
Stanisława Pajdzik
Krzysztofiak-Sasuła Elżbieta

Pozostali członkowie Rady Rodziców:
Mysza Teresa
Toporkiewicz Iwona
Trzupek Bernadetta

 

 

CELEM RADY RODZICÓW JEST:

 • reprezentowanie rodziców Szkoły wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły a także wnioskowanie w tym zakresie spraw do innych organów Szkoły,
 • działanie na rzecz opiekuńczej fundacji Szkoły rozwijającej uzdolnienia muzyczne dzieci uczących się w Szkolę
 • rozwijanie i propagowanie inicjatywy, postaw i działań sprzyjających rozwojowi Szkoły
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe uczniów
 • wspomaganie procesu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły w zakresie bytowym, socjalnym i motywacyjnym
 • tworzenie warunków rozwoju i podnoszenie kwalifikacji uczniów Szkoły wynikających z ich dodatkowych potrzeb w zakresie edukacji

Rada Rodziców realizuje swoje cele poprzez:

 • współprace  wszystkich rodziców (prawnych opiekunów) czynnych uczniów Szkoły
 • współpracę ze wszystkimi organami Szkoły
 • prowadzenie działalności integrującej środowisko Szkoły
 • współpracę i współdziałanie z organami władz państwowych w samorządowych
 • inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów Rady rodziców
 • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności statutowej Szkoły a także ustalania zasad użytkowania funduszy

 

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł:

 • składek rodziców
 • wpłat osób fizycznych, organizacji, fundacji
 • innych źródeł

 

 

Rachunek Bankowy – Bank Spółdzielczy Limanowa
SKO Rady Rodziców Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku,
34-650 Tymbark 249
nr: 19 8804 0000 0071 0000 0926 0001