Funkcjonowanie szkoły w dniach 08.11 – 28.11.2020

ZARZĄDZENIE nr 16/2020/2021

Dyrektora Społecznej Publicznej Szkoły

Muzycznej I st. w Tymbarku

z dnia 06.11.2020

 

w sprawie funkcjonowaniu placówki w dniach 08.11.2020 – 28.11.2020 r.

 

Na podstawie:

 • ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opublikowane: Dz.U. z 2020 r. poz. 493
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz. U. 2020 poz. 1539
 • ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 05 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

W dniu 5 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1960 zostało publikowane rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W sposób generalny rozporządzenie  przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r.

 

w związku ze specyfiką Szkoły Dyrektor Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Tymbarku wprowadza:

 

 1. Lekcje on-line zdalne jak i konsultacje stacjonarne mogą trwać nie mniej niż 30 minut.
 2. Prowadzenie zajęć teoretycznych Kształcenie słuchu, Audycje Muzycznych oraz Rytmiki wszystkich klas tj. I-VI dziecięca oraz I-IV młodzieżowa zdalnie na platformie Zoom Meeting. Wszystkie zespoły, orkiestry i chór również prowadzone będą na platformie Zoom Meeting.
 3. Prowadzenie zajęć przedmiotów głównych (instrumentów) w formie konsultacji – stacjonarnie oraz przy wykorzystaniu technik i metod pracy zdalnej. Konsultacje w formie stacjonarnej odbywać się będą za zgodą rodziców w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego. (czas trwania konsultacji nie mniej niż 30 min).
 4. Zorganizowanie indywidualnych konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu końcowego.
 5. Udostępnienie pomieszczeń w szkole w celu przeprowadzenia czynności związanych z konkursami.
 6. Prowadzenie zajęć  w odniesieniu do dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Uczniowie klas perkusji, akordeonu, kontrabasu, fortepianu dodatkowego, którzy nie mają  odpowiednich instrumentów w domu zajęcia winny odbywać się na terenie szkoły za zgodą rodziców w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego.
 8. Godziny zajęć są niezmienne.

 

Na terenie szkoły obowiązuje:

 

 1. Zachowanie bezpiecznych odległości, 2 metry.
 2. Mycie i dezynfekcja rąk.
 3. Obowiązek zasłonięcie ust oraz nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy oraz noszenie rękawiczek.
 4. Obowiązkowa zmiana obuwia przez uczniów oraz pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni szkoły.
 5. Obowiązkowe pozostawienie odzieży wierzchniej nauczycieli na wieszakach przed salą lub na głównym holu.
 6. Wietrzenie sal, systematyczna dezynfekcja klamek, blatów, krzeseł
 7. Prowadzenie zajęć za ekranami/rolapami – nauczyciel powinien mieć w ręku instrument.
 8. Podczas zajęć nawilżanie klas nawilżaczem powietrza.

 

Zarządzenie wchodzi w życie 08.11.2020 r. i obowiązuje do 28.11.2020 r.

 

 

Dyrektor Szkoły

Halina Waszkiewicz-Rosiek